FANDOM


משפחת שני היא משפחה עמידה אשר מקורה מאטלס, וידועה בעיקר בזכות מעורבותה בסחר האבק בעולם של רמנאנט, דרך עסקי המשפחה, חברת האבק שני. המשפחה ידועה גם ביכולת החזות שלהם, "גליפים," וביכולת הנלווית, זימונים.

חברי משפחה ידועיםעריכה